Pages

Subscribe:

How to chek your mobile phones and dongales using IMEI number..

f.dvla ojilska wÆ;a fmdaiaÜ tlla odkak mqÆjka jqkd Tkak' fï fmdaiaÜ tl kï wms yefudagu jeo.;a' óg l,skq;a fï jf.a fmdaiaÜ tlla oeïud' Thd,f. cx.u ÿrl;kh Tßðk,a o keoao n,uq lsh, Thd,g u;l we;s' wo;a lshkak hkafk ta jf.a tlla''
uka lshkafk IMEI Number tflka Thd,f. cx.u WmlrK .ek úia;r n,d.kak mqÆjka úÈhla .ek' fïflka Thd,f. cx.u ÿrl:kh" fvdka.,a tl jf.a bñ kïn¾ tlla ;sfhk tlla Tßðk,ao lsh, n,kak  mqÆjka' fldfyduo Thd, cx.u ÿrl:kfha bñ kïn¾ tl tfyu ke;a;ka International Mobile Equipment Identity Number tl fydhd.kafk@ tl l%uhla ;ud Thd,g mqÆjka *#06# vh,a lrkak' tfyu ke;a;ka f*daka tfla msámiafi yß fmÜáfha yß .y, we;s' wms bñ kïn¾ tl n,d.;a;u fmdä fohhs ;sfhkafk' fïl lrkafk IMEI Checker site tlla yryd'  lrkak ;sfhkafk fukak fï ihsÜ ihsÜ tlg .syska Thd,f. bñ kïn¾ tl fokak' t;fldg Thd, ,. ;sfhk foa fmks,d tafla úia;r n,kak mqÆjka kï yß' oeka iuyr f*daka j,g tfyu kï bñka kïn¾ 2la ;sfhkjd'
   fïl jeo.;a ihsÜ tlla' fukak n,kakflda tfykï' 

3 comments:

Adithya Hiru said...

Patta come on thawa prasidda wenna nam tawa parts kata tikak mekatadanna

Adithya Hiru said...

Patta come on thawa prasidda wenna nam tawa parts kata tikak mekatadanna

Ravindu Prabuddha said...

wade gindara

Post a Comment